RET 分路器

1 个结果
View:
下载十大最具竞争力平台列表 6B4D188A-4265-4FD3-AF10-178734D83F7C 使用草图工具创建。
正在加载...

过滤器

ATCB-B01-Y-C30 ATCB-B01-Y-C30
AISG RET 控制电缆二路分路器
ATCB-B01-Y-C30
  • 协议: AISG 1.1 | AISG 2.0
  • AISG 输入连接器: 8-pin DIN Male
  • AISG 输入连接器数量: 1
  • AISG 输出连接器: 8-pin DIN Female
  • AISG 输出连接器数量: 2
ATCB-B01-Y-C30
  • 协议: AISG 1.1 | AISG 2.0
  • AISG 输入连接器: 8-pin DIN Male
  • AISG 输入连接器数量: 1
  • AISG 输出连接器: 8-pin DIN Female
  • AISG 输出连接器数量: 2